آمار و مدارک پزشکی کدگذاری بیماریها


+ بیماریهای روان کدگذاری بیماریها و اصطلاحات روان پزشکی

آشنایی با بیماریهای روان و نحوه کدگذاری انها

 


اسکیزوفرنی
schizophrenia

بیماری است بعلت ناشناخته ، باعلائم سایکوتیک که سبب مختل شدن قابل ملاحظه کارکرد بیمار، بروزناهنجاری هایی در احساس ، تفکر و رفتار می شود .


سه مرحله دارد :
1- پرودرمال
2- مرحله حاد باهذیان یا توهم یا هردو
3- مرحله باقیمانده (
residnal)که دراین مرحله اختلال ممکن است فروکش کرده باشد .

علائم :
مختل شدن کارکرد کلی ، ناهنجاری محتوای فکر ، هذیان ، غیرمنطقی بودن فرم تفکر ، بی ربط گویی ، واژه سازی ، حاشیه سازی
اختلال درک : توهم های بینایی، بویایی،لامسه وبیشترازهمه شنوایی
تغییر اراده :ناکافی بودن انگیزه ، دودلی قابل ملاحظه
شناخت و آگاهی مختل می شود
تغییر در رفتار روانی – حرکتی
تغییرات حالت عاطفه (دودلی،محدودبودن،حالت عاطفی وواکنش عاطفی نامتناسب)
تغییرات رفتاری (انزوا، پرخاشگری)
تغییرات تفکر(تحریف واقعیت همراه با توهم و هذیان)


انواع اسکیزوفرنی :
1- پارانوئید
(paranoid)

علائم به صورت هذیانهای منظم یابا توهمات شنوایی . نبود یکسری علائم شامل بی ربط گویی ،سستی تداعیها،سطحی یا شدیدا نامتناسب بودن حالت عاطفی
2- نابسامانی (
disorganized)
علائم به صورت بی ربط گویی ،سست شدن تداعی ها ،رفتارشدیدا نابسامان ،سطحی یامختل شده عاطفه
3-کاتاتونیک
(catatonic)
علائم به صورت استوپور(بهت) منفی کاری ،سفتی عضلات ،برآشفتگی ،بی هدف ،دادن وضعیت خاص به بدن
4-نامتمایز(
undifferentiated)
هذیان ،توهم ، بی ربط گویی به شکلی بارز ورفتارشدیدا نابسامان     
5- باقیمانده (
residnal)

علائم عبارتند از فقدان توهمات یا هذیانهای بارز ، بی ربطی ویا رفتارهای شدیدا آشفته می باشد .  
6- پارافرنی
مترادف اسکیزوفرنی پارانوئید می باشد و در اشکال تدریجا پیشرونده
7- اسکیزوفرنی ساده
علائم آن به صورت اختلال تدریجی در اراده وانگیزه می باشد . این افراد به صورت کامل سایکوتیک نیستند وتوهم یا هذیان دائمی ندارند . شکایات اولیه دوری از موقعیت شغلی و اجتماعی می باشد .

درمان :
ECT

درمان روانی – اجتماعی
داروهای سایکوتیک به تنهایی در درمان اسکیزوفرنی مؤثر نیستند .بنابراین باید با دخالتهای روانی – اجتماعی ترکیب روشهای مربوطه عبارتند از :
رفتاردرمانی – گروه درمانی –خانواده درمانی – روان درمانی حمایتی
  

اختلال اسفکیزوفرنی فرم
shizophrenia form disorder


تعریف : اسکیزوفرنی فرم، درهذیان ، توهم و بی ربطی کلام شبیه به اسکیزوفرنی است ، بجزانکه بیماردرعرض 6 ماه بهبود می یابد و کارکرد طبیعی خود را بدست می آورد.
 
پیش آگهی : کند یا سطحی بودن حالت عاطفه

درمان : درصورت وجود علائم سایکوتیک ازداروهای آنتی سایکوتیک می توان استفاده کرد .درحملات مکرر می توان از لیتیوم یا ضد تشنج استفاده کرد. 
اختلال اسکیزو افکتیو
shizoaffective disorder

اختلالی است باخصوصیات اسکیزوفرنی واختلالات خلقی به طور همزمان ، به گونه ای که تشخیص هیچ یک ازاین دورابه تنهایی نمی توان مطرح کرد .

درمان : ازداروهای مانیا وافسردگی استفاده می شود. از داروهای آنتی سایکوتیک برای کنترل سایکوز حاد بایستی استفاده کرد .

اختلال افسردگی ماژور
major depression disorder

خلق افسرده واحساس غم ، عدم احساس لذت (unhedonia
) ،دوری گزیدن ازدوستان یا خانواده ، فقدان انگیزه و کم شدن تحمل شکست ، کم یا زیادشدن وزن واشتها ، کاهش انرژی و خستگی زودرس ، غیرطبیعی شدن وضع قاعدگی ، سحرخیزی یا بی خوابی انتهایی ، یبوست ، خشکی دهان و سردرد

افسردگی مضاعف
double depression

بیماردچار کج خلقی (دیس تایمی)است که اختلال افسردگی ماژور هم به آن اضافه شده است .
MDD+dysthymia = double depression

اختلال کج خلقی
dysthymic disorder

اختلال دیس تایمی شدتش از افسردگی ماژور کمتر است. در زنان شایعتر و طولانی تراست . اغلب بااختلال روانی دیگری مثل سوء مصرف مواد ، اختلال شخصیت واختلال وسواس اجباری همراه است .

در میان علائم حداقل دو تاازموارد زیر باید وجود داشته باشد :
کاهش اشتها ، پرخوری ، مشکلات خواب ، خستگی ، اعتماد به نفس کم ، ضعف متمرکز یا اشکال درتصمیم گیری، احساس ناامیدی

اختلالات دوقطبی
Bipolar disorder

اختلالی است درخلق به طوریکه برزندگی بیمار غالب آمده و باعث کاهش کارکرد او می شود .

اختلال دوقطبی نوع اول : بیمارمعیارهای کامل یک حمله مانیا یا مختلط رادارد وشدتش هم معمولا به قدری زیاد است که بستری شدن را لازم می کند. می تواند همراه باحمله افسردگی ماژور یا هیپو مانیا رخ دهد
.
BĪM :          manic    
hypomanic
depression
mixed
              
اختلال دوقطبی نوع دوم :  حداقل یک افسردگی ماژور وحداقل یک حمله هیپومانیا وجوددارد ، ولی حمله مانیا دیده نمی شود. (هیپومانیا خفیف تر ازمانیاست)اختلال ناشی از استرس پس ازحادثه
post traumatic stress disorder

به اضطراب ناشی ازوقوع حوادث عمده در زندگی اطلاق می شود.

اختلالات شبه جسمی
somato form disorder

عبارتنداز شکایات جسمی که یک بیماری طبی را پیشنهاد می کند ولی علائم به طورکامل با وضعیت طبی ویا مصرف مواد ودیگربیماری ها توجیه نمی شود.

خودبیمارانگاری
hypochondriasis

نگرانی درمورد سلامت عبارت است از ترس مرضی یااعتقاد مبنی براینکه مبتلا به بیماری شدیدی می باشد حتی درصورتیکه هیچ علامتی وجود نداشته باشد .

اختلال ساختگی
factitious

عبارت است از تقلید هوشیارانه واز روی آگاهی علائم ، توسط بیمار ;
که بیمارازاین کارش هدفی دارد. این علائم ممکن است روانی یا جسمی باشد.

اختلال تبدیلی (وارونه سازی)
conversion disorder

برگردانی عواطف و هیجانات به صورت تظاهرات  جسمی ; اختلالات روانی
به صورت جسمی و بیشتر به صورت تشنج بروز می کند .
اختلال تبدیلی عبارت است ازتعداد یک یا چند علامت روانی که وابسته به یک نیاز یا تعارض روانی بوده وناشی ازاختلالات جسمی ، عصبی ویا مصرف مواد نمی باشد .

تمارض
malingering


عبارتست ازایجاد عمدی شکایات جسمی یا روانی جهت بدست آوردن یک هدف مشخص

اختلال شخصیت
personality disorder

پارانوئید  (بدگمان): عبارتست ازنسبت دادن انگیزه های بدخواهانه به دیگران

اسکیزوئید : زندگی به صورت انفرادی بدون علاقه به برقراری ارتباط با دیگران (خجالتی وانزوا طلب)

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال : (افکارغریب): رفتارهای عجیب وغریب مکرر به همراه افکار، عواطف ، صحبت ها وتظاهرات عجیب  

اختلال شخصیت ضداجتماعی : رفتارهای غیرطبیعی که حقوق دیگران را محترم نمی شمرد.

اختلال شخصیت مرزی
Borderline personality disorder
 
(بی ثباتی ،اقدام به خودکشی وخودزنی و احساس پوچی )
1-اقدامات احمقانه جهت جلوگیری از ترک شدن واقعی یاخیالی
2- اختلال هویت
3- بی ثباتی روابط اجتماعی
4- رفتارتکانه ای
5-تفکرات خودکشی متناوب
6- بی ثباتی عاطفی
7- احساس پوچی مزمن
8- عصبانیت یا ناتوانی درکنترل آن
9- تفکرات پارانوئیدی موقت وابسته به استرس

اختلال شخصیت نمایشی
histrionic

اختلال شخصیت نمایشی برای جلب توجه

تعریف : دراماتیک ، احساساتی و وابسته به حدس وگمان

علائم :
1- نبودن در مرکز مجلس اوراناراحت می کند
2- دائم از خصوصیات فیزیکی خود جهت جلب توجه استفاده می کند
3- شیوه صحبت کردن او به طرزی خاص و فاقد جزئیات است
4- تلقین پذیر بوده و به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد
5- روابط خود را بسیار دوستانه تر از واقعیت می داند

اختلال شخصیت خودشیفته
narcissistic

تعریف : خودبینی و غرور بیش از حد

علائم :
1- احساس بزرگ منشی و مهم بودن
2- خودرا استثنایی می داند
3- نیازمند تمجید بیش ازحد است
4- رفتارهای خودخواهانه واز روی غرور


اختلال شخصیت وسواسی - اجباری
obsessive compalsive personality disorder


شامل افکاریا تکانه ها و نظرات مزاحمی که تکرار شده و درصورت مقاومت دربرابر آنها موجب بروز اضطراب می شوند
 تعریف : کمال طلبی وانعطاف ناپذیری غالبند .

علائم :
1- بیش ازحد باوجدان و خسیس ، دقیق ووقت شناس
2- اشتغال ذهنی با جزئیات و مسائل حاشیه ای طوریکه از اصل مطلب غافل می شود
3- دراموردینی و اخلاقی بیش ازحد جدی و انعطاف ناپذیراست
4- خشک و انعطاف ناپذیر
5- ازخرج کردن ابا دارد و آن را برای مسائل حادزندگی نگه می دارد

اختلال شخصیت اجتنابی
Avoident


تعریف : شخصیت خجالتی و ترسو

علائم :
1- اجتناب از فعالیت های شغلی که نیاز به رابطه با دیگران دارد
2- تمایلی به برقراری رابطه با دیگران ندارد مگرآنکه مطمئن شود

اختلال شخصیت وابسته
Dependent

تعریف : مشخصاً وابسته وسازشکار است .

علائم :

1- به تنهایی وبدون کمک ازدیگران قادر به تصمیم گیری نیست
2- نیازدارد که دیگران مسئولیت قسمت اعظم زندگی اورابه عهده بگیرند
3- ازتنهایی احساس ناراحتی و دلتنگی می کند ، چراکه به نظر خودش قادر به محافظت ازخود نمی باشد
4- ازاینکه تنها و به حال خود رها شود به شدت دچارنگرانی می شود

اختلال شخصیت منفعل – مهاجم
passive – aggressive

تعریف : کارشکنی مخفیانه ، کم کاری ،سرسختی ونداشتن صلاحیت

اختلال شخصیت افسرده
Depressive


تعریف : بدبین ، ناتوان درلذت بردن ، متکی به کار، بدون اعتماد به نفس وبه صورت مزمن ناراحت

اختلال شخصیت سادیستیک

وجه غالب روابط ، رفتاری است عذاب دهنده ظالمانه یا تحقیرآمیزاست . علت اغلب بدرفتاری والدین است .

اختلال شخصیت خودشکن
Self- defenting

بیمارزندگیش را طوری جهت می دهد که با پیامدهای بد روبروشود . کمک دیگران را نمی پذیرد .

دمانس
Dementia

نقص عمومی درزوال هوش است. به صورت نقص حافظه، ناتوانی در محاسبه، حواس پرتی، تغییرات درخلق و عاطفه، اختلال قضاوت و قدرت انتزاع، کاهش روانی کلام و اختلال جهت یابی
الزایمر یک نوع دمانس پیشرونده است .

اختلالات سازگاری
Adjustment disorder

فرد نسبت به فشار روانی مهمی در زندگیش واکنش انطباقی مثل خلق افسرده یا اضطراب نشان می دهد .

اختلال روان
پریشانه گذرا
 brief psychotic disorder

اختلال سایکوتیک که مدت کمتر ازچهارهفته داشته و بر اثر یک عامل استرس خارجی ظاهر می شود .

اختلالات خواب
اختلالات خواب شامل 5 دسته است :
1- کژخوابیها
dys somnia
که درآن شخص یانمی تواند بخوابد (insomnia)،یا بیش ازحد می خوابد (hypresomnia)

2- بدخوابیها
مثل کابوس (
night mare) ، خوابگردی (sleep walking) ،  وحشت خواب (sleep terror) که درآن بیمارازفرط وحشت ازخواب بیدارمی شود وبی حرکت می ماند .


3- خوابزدگی (نارکولپسی)
حملات خواب همراه با از
دست دان قوام عضلات (فلج خواب کاتاپلکسی)

4- اختلالات  خواب مربوط به تنفس که شامل  خرناسه کشیدن (
snoring) و آپنه است .

5- اختلالات خواب مربوط به بیماری طبی عمومی مثل پارکینسون یابراثرسوء مصرف مواد مثل کلسیم


سندروم نورولپتیک بدخیم
neuroleptic malignant syndrome


مولد نشانه هایی که شبیه به نشانه های اختلال سیستم عصبی است . عاملی که ایجاد نشانه ها ئی شبیه نشانه های اختلال سیستم عصبی می کند

اختلال اضطراب منتشر
generalized anxiety disorder

نگرانی زیاد درباره حوادث واقعی ،بی قراری یا احساس دلواپسی ، نگرانی ویا اضطراب شدیدکه تقریبا هرروز اتفاق می افتد. علائم کم و زیاد می شوند . (حداقل به مدت 6ماه)


panic


اختلال : حمله حاد، هراس، وحشت، اضطراب ونگرانی شدید وبی دلیل

معیارهای تشخیصی : یک دوره مشخص ترس یا ناراحتی شدید که طی ان حداقل 4تا ازعلائم زیر به طور ناگهانی پیداشود :
تپش قلب، تعریق، لرز، تنگی نفس، احساس اختناق، دردقفسه سینه ،تهوع یا ناراحتی شکمی، احساس سرگیجه

Agrora phobia
ترس از تنهایی درمحیط خارج از خانه وشلوغ

delusion
عقیده خطایی که با بحث و استدلال نمی توان تغییر داد.

 
برخی اصطلاحات مربوط به بحث بیماری های روان

Abstract

انتزاعی

adjustment Dis

اختلالات سازگاری

Affect

عاطفه

aggressin

پرخاشگری

Agora phobia

ترس ازاجتماعات

an hedonia

نداشتن احساس لذت

an omia

فراموشی نام ها

Anxiety

اضطراب

apaty

بی احساسی

Appropriat

متناسب

attention

توجه

calculation

حساب

canabis

حشیش

circumstantiality

حاشیه پردازی

clang of association

تداعی صوتی

cluttering

بریده گویی

concentration

تمرکز

Concret

عینی

conition

شناخت

content of thought

محتوای فکر

copro lalia

بددهنی

delusion

هذیان

dementia

فراموشی

Deprealization

مسخ واقعیت

Depresonalization

مسخ شخصیت

dis tractibility

حواس پرتی

doubt

شک وسواسی

Flat

صاف

flight of Idea

برش افکار

gain

منفعت

grandiosity

بزرگ منشی

Hallucination

توهم

Illusion

هذیان

Impaire Insight

فقدان بینش

In Appropriate

نامتناسب

In telle Insight

بینش عقلایی

Insight

بینش

Intlligence qution

هوش

judgment

قضاوت

logo rrhea

زیاده گویی

Mood

خلق

narcissistic

خودشیفته

neolgism

واژه سازی

obsessive compulsive Dis

وسواسی

Open

گسترده

opioid

مربوط به موادمخدر

orientation

جهت یابی

paranoid

پارانوئید

perception

ادراک

peresveration

تکرار

poverty

فقر

Psudo Hallucination

شبه توهم

recent

اخیر

Shallow

سطحی

short time

کوتاه مدت

Stuttering

لکنت زبان

though blocking

بلوکه شدن فکر

true emotional Insight

بینش کامل (منطقی)

vigilance

گوش به زنگی

with drawal

ترک

word salad

سالاد کلمات


کدگذاری اصطلاحات وبیماریهای روان

94.27

ECT

F06.9

cognitive Disorder due to GMC

F11.5

disorder Drug related

F12.5

cannabis induced psychotic Dis

F19.5

R/O substance use Dis

F20.0

Schizophrenia  Paranoid Type

F20.1

Schizophrenia (dis organic)

F20.3

Schizophrenia  - undifferentiated Type

F20.9

Schizophrenia

F21

prodermal schizophrenia

F22.0

delosional  disorder

F22.8

disorder-delusional- persistent-specified

F23.2

disorder-psychotic-brief-with schizophernia -like features

F25.1

schizo effective Dis ( depressive type)

F25.9

schizo affective psychsis

F30.9

BMD(manic episode)(single episode)

F31.1

disorder - bipolar-1-most recurent episode -manic (without  psychotic symptoms)

F31.2

disorder - bipolar 1-(manic episode with  Psychotic  feature)

F31.8

Bipolar ĪĪ disorder

F31.9

Bipolar disorder

F32.0

disorder-depressive-major-single episode -mild

F32.2

disorder-depressive-major-single episode -sever (without  psychotic symptoms)

F32.3

MDD(Sever) with psycotic feature

F32.9

MDD

F33.9

MDD due to GMC

F34.0

cyclotymic

F34.1

depression dysthymic

F41.0

panic disorder

F41.2

mixed Anxiety Depreeion disorder

F42.9

disorder-obsessive compulsive

F43.1

disorder - post traumatic strss

F43.2

disorder-adjustment

F44.9

conversion Dis ( pseudo seizure )

F45.9

somatoform Dis

F60.2

Traits of Anti social  personality  Dis

F60.3

Traits of Borderline  personality  Dis

F60.4

Histrionic Personality Dis

F60.8

personality Dis cluster B

F60.9

personality Dis

F61

disorder - personality- mixed

F70.1

MR (mild)

F71.1

retardation -mental - moderate

F79

MR

G25.8

Rest Less Leg Syndrome

G40.2

Total  Lobe Epilepsy

R29.8

Neurological  Disorder

R69

unspecified case -morbidity

 

نویسنده : اعظم رکنی حسینی ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
comment نظرات () لینک